skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Providing plasticity and redistribution for 3D user interfaces using the D3PART model.(Report)

Lacoche, Jeremy ; Duval, Thierry ; Arnaldi, Bruno ; Maisel, Eric ; Royan, Jerome

Journal on Multimodal User Interfaces, 2017, Vol.11(2), p.197(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1783-7677 ; DOI: 10.1007/s12193-017-0239-x

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...