skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Lifespan adversity and later adulthood telomere length in the nationally representative US Health and Retirement Study.(PSYCHOLOGICAL AND COGNITIVE SCIENCES: CELL BIOLOGY)

Puterman, Eli ; Gemmill, Alison ; Karasek, Deborah ; Weir, David ; Adler, Nancy E. ; Prather, Aric A. ; Epel, Elissa S.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Oct 18, 2016, Vol.113(42), p.E6335 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; DOI: 10.1073/pnas.1525602113

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...