skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

An equity analysis of utilization of health services in Afghanistan using a national household survey

Kim, Christine ; Saeed, Khwaja Mir Ahad ; Salehi, Ahmad Shah ; Zeng, Wu

BMC Public Health, Dec 5, 2016, Vol.16(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/s12889-016-3894-z

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...