skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

TCT-611 Trans-catheter closure of secundum type atrial septal defect using multiple devices: Long-term follow up

Shah, Ashish ; Bach, Yvonne ; Osten, Mark ; Benson, Lee ; Alnasser, Sami ; Meier, Lukas ; Horlick, Eric

Journal of the American College of Cardiology, Nov 1, 2016, Vol.68(18), p.B249 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097 ; DOI: 10.1016/j.jacc.2016.09.751

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...