skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The application of thermal analysis to the study of epoxy-clay nanocomposites.(Article)

Hutchinson, John M.

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2016, Vol.125(2), p.617(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1388-6150 ; DOI: 10.1007/s10973-016-5278-0

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...