skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Face and content validation of a Virtual Translumenal Endoscopic Surgery Trainer (VTEST[TM]).(Report)

Dorozhkin, Denis ; Nemani, Arun ; Roberts, Kurt ; Ahn, Woojin ; Halic, Tansel ; Dargar, Saurabh ; Wang, Jinling ; Cao, Caroline G. L. ; Sankaranarayanan, Ganesh ; De, Suvranu

Surgical Endoscopy, 2016, Vol.30(12), p.5529(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0930-2794 ; DOI: 10.1007/s00464-016-4917-7

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...