skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Cartographie de l'etat du couvert vegetal du Nord de la Cote d'Ivoire a partir d'images satellites: Exemple de la zone de Korhogo.(Report)

Koffi, Avy Stephane ; Fora, Abderrahman Ait ; Elbelrhiti, Hicham

European Scientific Journal, 2016, Vol.12(29), p.204(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1857-7881 ; DOI: 10.19044/esj.2016.vl2n29p204

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...