skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Nutrient removal from horticultural wastewater by benthic filamentous algae Klebsormidium sp., Stigeoclonium spp. and their communities: From laboratory flask to outdoor Algal Turf Scrubber (ATS)

Liu, Junzhuo ; Danneels, Bram ; Vanormelingen, Pieter ; Vyverman, Wim

Water Research, April 1, 2016, Vol.92, p.61(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-1354 ; DOI: 10.1016/j.watres.2016.01.049

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...