skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The United Nations Working Group on Arbitrary Detention: procedures and summary of jurisprudence

Weissbrodt, David S. ; Mitchell, Brittany

Human Rights Quarterly, 2016, Vol.38(3), pp.655-705 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0275-0392

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...