skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Arsenic species in chicken breast: temporal variations of metabolites, elimination kinetics, and residual concentrations.(Research)(Report)

Liu, Qingqing ; Peng, Hanyong ; Lu, Xiufen ; Zuidhof, Martin J. ; Li, Xing-Fang ; Le, X. Chris

Environmental Health Perspectives, 2016, Vol.124(8), p.1174 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-6765 ; DOI: 10.1289/ehp.1510530

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...