skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Investigating the effect of sulfur and selenium on the electrochemical properties of nickel-cobalt oxides: enhanced charge capacity and composition-property relationships.(Original Paper)

Li, Yanhong ; Peng, Huarong ; Yang, Lin ; Dong, Hongmei ; Xiao, Peng

Journal of Materials Science, 2016, Vol.51(15), p.7108(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-016-9968-6

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...