skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

JEAI-MOCAs: a multi-institutional initiative to build marine research capacity in Mozambique.(News & Views)

Halo, Issufo ; Backeberg, Bjorn ; Brito, Atanasio ; Collins, Charine ; Cossa, Obadias ; Gemo, Francisco ; Jose, Yonss ; Loveday, Benjamin ; Malauene, Bernardino ; Marsac, Francis ; Maueua, Clousa ; Maury, Olivier ; Mavume, Alberto ; Nehama, Fialho ; Penven, Pierrick ; Pous, Stephane ; Reason, Chris ; Roberts, Mike ; Shillington, Frank

South African Journal of Science, 2013, Vol.109(7-8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-2353 ; DOI: 10.1590/sajs.2013/a0023

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...