skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Promoting and protecting minority languages in Zimbabwe: use of the 1992 UN Minorities Declaration

Dziva, Cowen ; Dube, Brian

International Journal on Minority and Group Rights, 2014, Vol.21(3), pp.395-413 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...