skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Soil Respiration and Bacterial Structure and Function after 17 Years of a Reciprocal Soil Transplant Experiment.(Report)

Bond-Lamberty, Ben ; Bolton, Harvey ; Fansler, Sarah ; Heredia-Langner, Alejandro ; Liu, Chongxuan ; Mccue, Lee Ann ; Smith, Jeffrey ; Bailey, Vanessa

PLoS ONE, March 2, 2016, Vol.11(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0150599

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...