skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

NiCo-selenide as a novel catalyst for water oxidation.(Original Paper)

Zhao, Xiyu ; Yang, Yang ; Li, Yanhong ; Cui, Xun ; Zhang, Yunhuai ; Xiao, Peng

Journal of Materials Science, 2016, Vol.51(8), p.3724(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-015-9690-9

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...