skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The mind-writing pupil: A human-computer interface based on decoding of covert attention through pupillometry.(Report)

Mathot, Sebastiaan ; Melmi, Jean-Baptiste ; van Der Linden, Lotje ; Van Der Stigchel, Stefan

PLoS ONE, Feb 5, 2016, Vol.11(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0148805

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...