skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Clinical and epidemiological round. Longitudinal data analysis/Ronda clinica y epidemiologica. Analisis de datos longitudinales/Ronda clinica e epidemiologica. Analise de dados longitudinais

A., Alba Luz Leon ; Barragan, Fabian Jaimes

Iatreia, 2015, Vol.28(3), p.332(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0121-0793 ; DOI: 10.17533/udea.iatreia.v28n3a12

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...