skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The role of tactile afference in shaping motor behaviour and implications for prosthetic innovation

Ackerley, Rochelle ; Kavounoudias, Anne

Neuropsychologia, 2015, Vol.79, p.192(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-3932 ; DOI: 10.1016/j.neuropsychologia.2015.06.024

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...