skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The software communications architecture: two decades of software radio technology innovation.(Report)

Belisle, C. ; Kovarik, V. ; Pucker, L. ; Turner, M.

IEEE Communications Magazine, 2015, Vol.53(9), pp.31-37 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0163-6804

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...