skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The "Stroop Walking Task": An innovative dual-task for the early detection of executive function impairment

Perrochon, A. ; Kemoun, G. ; Watelain, E. ; Dugue, B. ; Berthoz, A.

Neurophysiologie Clinique / Clinical Neurophysiology, 2015, Vol.45(3), p.181(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0987-7053

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...