skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Dynamic reorganization of human resting-state networks during visuospatial attention.(NEUROSCIENCE)(Report)

Spadone, Sara ; Penna, Stefania Della ; Sestieri, Carlo ; Betti, Viviana ; Tosoni, Annalisa ; Perrucci, Mauro Gianni ; Romani, Gian Luca ; Corbetta, Maurizio

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, June 30, 2015, Vol.112(26), p.8112 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; DOI: 10.1073/pnas.1415439112

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...