skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Strategies for Selecting Routes through Real-World Environments: Relative Topography, Initial Route Straightness, and Cardinal Direction

Brunye, Tad T. ; Collier, Zachary A. ; Cantelon, Julie ; Holmes, Amanda ; Wood, Matthew D. ; Linkov, Igor ; Taylor, Holly A.

PLoS ONE, May 20, 2015, Vol.10(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...