skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The alteration of methylation on tumor associated imprinting genes IGF2R/H19, SNRPN and PLAGL1 in the offspring mice generated from ovarian tissue cryopreservation and transplantation

Wang, Y.

Fertility and Sterility, September 2018, Vol.110(4), pp.e180-e180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0015-0282 ; DOI: 10.1016/j.fertnstert.2018.07.531

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...