skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Perforating keratoplasty versus Descemet stripping automated endothelial keratoplasty in the partner eye; Functional results and patient satisfaction/Perforierende Keratoplastik vs. "Descemet stripping automated endothelial keratoplasty" im Partnerauge; Funktionelle Ergebnisse und Patientenzufriedenheit.(Report)

Gross, N. J. ; Bohringer, D. ; Maier, P. ; Reinhard, T.

Der Ophthalmologe, 2015, Vol.112(10), p.848(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0941-293X

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...