skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Subduction-related origin of eclogite xenoliths from the Wajrakarur kimberlite field, Eastern Dharwar craton, Southern India: Constraints from petrology and geochemistry

Dongre, A.N. ; Jacob, D.E. ; Stern, R.A.

Geochimica et Cosmochimica Acta, Oct 1, 2015, Vol.166, p.165(24) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7037

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...