skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Torture, healthcare and Australian immigration detention

Essex, Ryan

Journal of Medical Ethics, 22 February 2016 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-6800 ; E-ISSN: 1473-4257 ; DOI: 10.1136/medethics-2016-103387 ; PMID: 26902475

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...