skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effect of ageing on benzo[a]pyrene extractability in contrasting soils

Duan, Luchun ; Naidu, Ravi ; Liu, Yanju ; Palanisami, Thavamani ; Dong, Zhaomin ; Mallavarapu, Megharaj ; Semple, Kirk T.

Journal of Hazardous Materials, Oct 15, 2015, Vol.296, p.175(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...