skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Public health impact of achieving 80% colorectal cancer screening rates in the United States by 2018.(Report)

Meester, Reinier G. S. ; Doubeni, Chyke A. ; Zauber, Ann G. ; Goede, S. Luuk ; Levin, Theodore R. ; Corley, Douglas A. ; Jemal, Ahmedin ; Lansdorp-Vogelaar, Iris

Cancer, July 1, 2015, Vol.121(13), p.2281(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-543X

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...