skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Oil multinational corporations, environmental irresponsibility and turbulent peace in the Niger Delta/Multinationale olgesellschaften, okologische verantwortungs-losigkeit und instabiler frieden im Niger-Delta.(Report)

Maiangwa, Benjamin ; Agbiboa, Daniel E.

Africa Spectrum, 2013, Vol.48(2), p.71(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-0397

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...