skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A RESTful API for accessing microbial community data for MG-RAST.(Report)

Wilke, Andreas ; Bischof, Jared ; Harrison, Travis ; Brettin, Tom ; D'Souza, Mark ; Gerlach, Wolfgang ; Matthews, Hunter ; Paczian, Tobias ; Wilkening, Jared ; Glass, Elizabeth M. ; Desai, Narayan ; Meyer, Folker

PLoS Computational Biology, 2015, Vol.11(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553-734X ; DOI: 10.1371/journal.pcbi.1004008

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...