skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The effect of a functional food based breakfast on blood glucose response, insulin response, and satiety

Kennedy, S. ; Ryan, L. ; Clegg, M.

Appetite, August 1, 2015, Vol.91, p.1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...