skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Efficacy of commonly used anthelmintics: First report of multiple drug resistance in gastrointestinal nematodes of sheep in Trinidad

George, N. ; Persad, K. ; Sagam, R. ; Offiah, V. N. ; Adesiyun, A. A. ; Harewood, W. ; Lambie, N. ; Basu, A. K.

Veterinary Parasitology, Dec 29, 2011, Vol.183(1-2), p.194(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-4017

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...