skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Cloud computing meets mobile wireless communications in next generation cellular network.(Report)

Yegui Cai ; Yu, F. ; Shengrong Bu

IEEE Network, 2014, Vol.28(6), pp.54-59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0890-8044

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...