skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Toward 5g densenets: architectural advances for effective machine-type communications over femtocells.(Report)

Condoluci, M. ; Dohler, M. ; Araniti, G. ; Molinaro, A. ; Kan Zheng

IEEE Communications Magazine, 2015, Vol.53(1), pp.134-141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0163-6804

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...