skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

5G wireless access: requirements and realization.(Report)

Dahlman, E. ; Mildh, G. ; Parkvall, S. ; Peisa, J. ; Sachs, J. ; Selen, Y. ; Skold, J.

IEEE Communications Magazine, 2014, Vol.52(12), pp.42-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0163-6804

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...