skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Metal detoxification and gene expression regulation after a Cd and Zn contamination: An experimental study on Danio rerio.(Report)

Arini, A. ; Gourves, P.Y. ; Gonzalez, P. ; Baudrimont, M.

Chemosphere, 2015, Vol.128, p.125(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...