skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Compresion de datos sismicos usando algoritmos lifting-wavelet 2D.(texto en ingles)

Fajardo, Carlos ; Reyes, Oscar M. ; Ramirez, Ana

Ingenieria y Ciencia, 2015, Vol.11(21), p.221(18) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1794-9165

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...