skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Metodos secantes de cambio minimo para el problema de complementariedad no lineal.(texto en ingles)

Arenas A., Favian ; Martinez, Hector J. ; Perez M., Rosana

Ingenieria y Ciencia, 2015, Vol.11(21), p.11(26) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1794-9165

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...