skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Transport orbits in an equilateral restricted four-body problem.(Report)

Alvarez-Ramirez, M. ; Barrabes, E.

Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy, 2015, Vol.121(2), p.191(20) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0923-2958

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...