skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A hyperbolic phase-field model for rapid solidification of a binary alloy

Wang, Haifeng ; Kuang, Wangwang ; Zhang, Xiao ; Liu, Feng

Journal of Materials Science, Feb 1, 2015, Vol.50(3), p.1277(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-014-8686-1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...