skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Gas/particle partitioning of polycyclic aromatic hydrocarbons and alkanes to environmental tobacco smoke

Pankow, James F. ; Isabelle, Lorne M. ; Buchholz, Donald A. ; Luo, Wentai ; Reeves, B. Douglas

Environmental Science & Technology, Feb, 1994, Vol.28(2), p.363(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-936X

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...