skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Error Estimates for Galerkin Approximations of the Serre Equations

Antonopoulos, D. C. ; Dougalis, V. A. ; Mitsotakis, D. E.

SIAM Journal on Numerical Analysis, 2017, Vol.55(2), pp.841-868 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-1429 ; E-ISSN: 1095-7170 ; DOI: 10.1137/16M1078355

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...