skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A review of high-speed coherent transmission technologies for long-haul DWDM transmission at 100g and beyond.(dense wavelength division multiplexing)(Technical report)

Bennett, G. ; Kuang - Tsan Wu ; Malik, A. ; Roy, S. ; Awadalla, A.

IEEE Communications Magazine, Oct, 2014, Vol.52(10), p.102-110 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0163-6804

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...