skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Sociopsychological analysis of conflict-supporting narratives: a general framework.(Report)

Bar - Tal, Daniel ; Oren, Neta ; Nets - Zehngut, Rafi

Journal of Peace Research, Sept, 2014, Vol.51(5), p.662-675 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...