skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Would you let your family stay here? Despite its flaws, the Friends and Family Test allows patients to give valuable feedback, writes Erin Dean

Dean, Erin

Nursing Standard, Sept 10, 2014, Vol.29(2), p.22(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-6570

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...