skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Guest editorial: special section on regression testing.(Editorial)

Yoo, Shin ; Runeson, Per

Software Quality Journal, Dec, 2014, Vol.22(4), p.699(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0963-9314

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...