skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A design pattern for industrial robot: User-customized configuration engineering

Li, Jing ; Daaboul, Joanna ; Tong, Shurong ; Bosch - Mauchand, Magali ; Eynard, Benoit

Robotics and Computer Integrated Manufacturing, Feb, 2015, Vol.31, p.30(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0736-5845

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...