skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Spatiotemporal modeling of ozone levels in Quebec (Canada): a comparison of kriging, land-use regression (LUR), and combined bayesian maximum entropy-LUR approaches.(Research)

Adam-Poupart, Ariane ; Brand, Allan ; Fournier, Michel ; Jerrett, Michael ; Smargiassi, Audrey

Environmental Health Perspectives, 2014, Vol.122(9), p.970 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-6765 ; DOI: 10.1289/ehp.1306566

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...