skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A digital interface for the part designers and the fixture designers for a reconfigurable assembly system.(Research Article)(Report)

Kumar, Vishwa V. ; Yadav, Salik R. ; Liou, F.W. ; Balakrishnan, S.N.

Mathematical Problems in Engineering, 2013 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1024-123X ; DOI: 10.1155/2013/943702

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...