skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Data mining and knowledge discovery in industrial engineering.(Editorial)

Zhao, Jun ; Pedrycz, Witold ; Senatore, Sabrina

Mathematical Problems in Engineering, Annual, 2013 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1024-123X

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...